Dobrostan psychoterapeutów / Well-being of Psychotherapists

Strata, śmierć, odchodzenie, w zachodnim świecie nie mają dobrej marki. Ze wszelkich sił staramy się odwlec myślenie o tym, że nasz czas jest ograniczony, a immanentną cechą życia jest strata; tracimy urodę, zdrowie, przyjaciół, związki, możliwości zawodowe, sprawność, a ostatecznie życie.

O ile w konsumpcyjnym społeczeństwie możemy znaleźć sposoby na ucieczkę od tego tematu, o tyle w pracy terapeuty uciec się od niego nie da.

Zaangażowani w pracę terapeuci w kontakcie z pacjentem przeżywają często bardzo silne emocje. Tak jak każdy, kto ma kontakt z cierpieniem. W przypadku pracy z osobami uzależnionymi, pacjentami chorymi terminalne, dokonującymi samookaleczeń, prób samobójczych, emocje są bardzo silne i w większości negatywne. To również praca, w której rzadko można mówić o sukcesie w zachodnim tego słowa znaczeniu, rzadko można coś „osiągnąć”. Dla terapeutów, zwłaszcza młodych i niedoświadczonych, jest to frustrujące i przyczynia się do wypalenia zawodowego. 

Terapeuci ulegają złudzeniu, że tzw. „porażka” (sytuacja, kiedy pacjent wypada z terapii, podejmuje próbę samobójczą, umiera) jest jedynie skutkiem ich błędów, ich niekompetencji lub marginalnym zjawiskiem, które w tzw. „prawidłowej psychoterapii” nie jest obecne. Taka postawa prowadzi do frustracji, wzmacniania niekoniecznie słusznego przeświadczenia o brakach we własnym wykształceniu, umiejętnościach czy zdolnościach, a w dalszej perspektywie do wypalenia zawodowego. 

Przemijalność i odnoszenie się do straty i cierpienia jest centralnym pojęciem buddyzmu. Strata widziana jest w buddyzmie nie jako „wypadek przy pracy”, ale immanentna cecha rzeczywistości.  

Chcemy dzielić się tym, jak medytacja i wartości buddyjskie mogą wzmacniać zasoby terapeutów i przyczyniać się do zwiększania kompetencji i współczucia, dzięki czemu terapeuci będą mogli opiekować się, towarzyszyć, łagodzić cierpienie i leczyć pacjentów efektywniej.

Jednocześnie medytacja i uważność od około dziesięciu lat wchodzą w skład wielu mainstreamowych usług psychologicznych w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym przez Khyentse Foundation, który składa się z 11 spotkań grupowych w terminie 27.05.2023 – 23.03.2024. Harmonogram projektu znajdziesz tutaj.

Oferujemy:

  • 4 godziny wykładu o przydatności buddyjskiego światopoglądu i wartości do wzmacniania odporności terapeutów w pracy terapeutycznej;
  • instrukcję do medytacji;
  • 4 godzin seminarium – przyjrzymy się publikacjom dotyczącym niepożądanym skutkom medytacji, związanym z wolicjonalnym uruchamianiem sympatycznej i parasympatycznej gałęzi układu nerwowego. Omówimy temat obron uruchamianych przez medytujących w służbie patologicznego superego a nie mądrości i współczucia (tzw. duchowy bypassing -kiedy kontrola nad autonomicznym układem nerwowym przejmowana jest nie po to, by uspokajać i regulować lęk, zawierać w sobie złożone emocje i akceptować przemijanie i stratę, lecz by “dystansować się”).
  • 44 godziny superwizji -służącej przyjrzeniu się własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości towarzyszenia w cierpieniu, współczucia, pomieszczania własnych trudnych uczuć i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Dla kogo

  1. dla psychoterapeutów, którzy ukończyli całościowe czteroletnie szkolenie;
  2. dla psychoterapeutów uzależnień z certyfikatem wydanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej KBPN/PARPA);
  3. pierwszeństwo udziału w projekcie mają psychoterapeuci zatrudnieni w placówkach świadczących nieodpłatną pomoc oraz psychoterapeuci pracujący z osobami z problemem podwójnej diagnozy (problem nałogu + inne zaburzenia psychiczne), z osobami cierpiącymi z powodu chorób terminalnych i których pacjenci zmarli przedwcześnie.
  4. jeżeli jesteś w trakcie szkolenia, spełniasz warunek nr 3 i bardzo zależy Ci na udziale – napisz do nas

Gdzie

Projekt realizowany jest stacjonarnie w siedzibie FDO. Adres znajdziesz tutaj.

Ilość miejsc

12 osób x 2 grupy

Prowadzący

Opłaty

Dzięki wsparciu Khyentse Foundation opłata dla uczestnika to 150,00 zł za udział w całości.

Konto do wpłaty:

PL 13 1140 2004 0000 3402 7904 7011

Zgłoszenie i warunki udziału

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2023. Prosimy o wypełnienie ankiety. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają psychoterapeuci zatrudnieni w placówkach świadczących nieodpłatną dla pacjentów pomoc psychoterapeutyczną. W dalszej kolejności o przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty i kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w całości projektu, dopuszcza się nieobecność na dwóch spotkaniach. Gdy uczestnik opuści więcej niż dwa spotkania, ponosi opłatę w wysokości 250,00 zł za nieobecność na spotkaniu.