Zasady przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Dobrostanu Ogólnego z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 3a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555031, NIP: 929-186-63-63, REGON: 010767828, tel.: 663 136 204 lub 22 211 37 51, e-mail: biuro@benchen.org.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji uczestników wydarzenia organizowanego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie przez Administratora działań na moje żądanie tj. dokonanie rejestracji na szkolenie organizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu zapisów na szkolenie oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu zapisów na szkolenie.
Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

Przysługują mi następujące prawa:

  • prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Fundacja Dobrostanu Ogólnego, ul. Asfaltowa 7a/7, 02-527 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie zgłoszenie swojego udziału w wydarzeniu.