Uzyskiwanie uprawnień

Uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień uzyskasz, gdy zdasz egzamin certyfikacyjny. Organizuje go dwa razy w roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Uzależnień w Warszawie. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego powinieneś/naś legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu poszczególnych części szkolenia. Są to:

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Tę część KBdsPN nazywa „częścią teoretyczno warsztatową”.  Informacje o warunkach ukończenia znajdziesz TUTAJ.

STAŻE KLINICZNE

Staże kliniczne prowadzone są zgodnie z zasadami prowadzenia stażu klinicznego przez zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. W naszym szkoleniu w ramach modułu I zrealizujesz 160 godzin stażu w wybranym przez siebie ośrodku. Staż I modułu możesz realizować tylko w ośrodku stacjonarnym. Staż modułu II zrealizujesz w wymiarze 80 godzin. Staż modułu II realizowany jest w innym ośrodku niż staż modułu I. Lista ośrodków, w których możesz zrealizować staż, widnieje na stronie KBdsPN.

SUPERWIZJE

Superwizje kliniczne prowadzone są zgodnie z zasadami prowadzenia superwizji klinicznej przez superwizorów, którzy uzyskali rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach naszego szkolenia weźmiesz udział w 90 godzinach superwizji. Superwizje szkoleniowe prowadzą: Magdalena Kotyza, Józef Laśniak, Renata Marciniak – Antoszek, Mirosława Straburzyńska.

EGZAMIN

Składa się z części pisemnej i ustnej. Jeśli złożysz wymagane przez KBdsPN dokumenty w terminie i zostaniesz zakwalifikowany do części pisemnej, zdasz go pozytywnie, Twoje studium przypadku zostanie ocenione pozytywnie, będziesz mógł przystąpić do części ustnej. Biuro zamieszcza na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl, listę osób zakwalifikowanych do przystąpienia do egzaminu oraz wyniki egzaminów.