Warunki ukończenia

WARUNKI UKOŃCZENIA

By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów:

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących.
  3. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii
  4. Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi.
  5. Odbycie wymaganej liczby godzin superwizji.
  6. Wniesienie całości wymienionych opłat.