Barbara Tokarska

Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji i specjalistą terapii uzależnień

Od 1997 r. pracuję z dziećmi i młodzieżą uzależnioną i/lub zagrożoną uzależnieniem w ośrodku terapii uzależnień w Łodzi, gdzie obecnie realizujemy programu krótkoterminowy dla osób w wieku 18-25.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w latach 2001-2009 byłam pracownikiem naukowo- dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2009-2012 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi). Współpracowałam również z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2012-2014 byłam członkiem zespołu szkoleniowego, w którym współpracowaliśmy ze świetlicami środowiskowymi zachęcając do systemowych oddziaływań w ramach pracy profilaktycznej, jestem współautorem podręcznika metodycznego powstałego w ramach realizowanego projektu oraz autorem krótkich artykułów związanych z profilaktyką i terapią.